Office Bearers & Members 2018

BOOKROOM
Head Asisipho Ben
Committee Asisipo Ben Unathi Mdolomba
Amy Cloete Uthandile Mfeya
Casey Davids Bonolo Moses
Megan Dike Liyema Nqezo
Mbuyi Fwamba Nkazimlo Ngcungca
Nande Gcobo Migcobo Stofile
TUCKSHOP
Head Sarah Conroy  
Secretary Siyolise Somhlaba
Snr Members Lauren Meyer Alipheli Ncoko
Jnr Members Matticharne Adams Kwakho Bovana
Sarah Conro Umamah Gangat
Khayakazi Ketwa Simnikiwe Mabeka
Emihle Mafanya Sazikzai Mbalo
Olwethu Mgudlwa Sokana Mngambi
Mandisa Mtola Izza Naseer
Jessica Nel Lungiswa Nokele
Kunga Nqase Megan van Oosten
Siyolise Somhlaba Lithe-Thaa Tembani
SCA
Head Lithe-Thaa Tembani  
Secretary Sazikazi Mbalo
Committee Amahle Ciliwe Joyce Ejumu
Kyra Isaacs Zenande Mbontsi
Mandisa Mtola  
LIBRARY
Head Kerrith Hartley  
Deputy Head Joyce Ejumu
Committee Aku Abofra Joyce Ejumu
Kerrith Hartley Lutho Kohli
Atandile Mantanga Zimizodwa Meyi
Phozisa Mhaleni Hlomla Mlinganiso
Bulela Ndulula Sibo Yapi
INTERNET CLUB
Head Atandile Mantanga  
Deputy Head Aku Abofra
Committee Mbuyi Fwamba Khayakazi Ketwa
Mihle Mabhengu Mandisa Mtola
Panashe Mutobayo Lilitha Nyalela
Nabo Plaatjie Thando Slate
Mbali Tafeni  
1ST AID
Head Sazikazi Mbalo  
Deputy Lithe-Thaa Tembani
Secretary Likhona Jada
Committee Khayakazi Ketwa Emma-Jay Sparks
Kerrith Hartley Nangamso Diwaza
PROP ROOM
Head Nabo Plaatjie  
Secretary Thando Slate
Committee Aku Abofra Simanyiwe Bandla
Joyce Ejumu Inathi Memka
Alipheli Ncoko Kanya Mqikela
Sandisiwe Pakade Nabo Plaatjie
Timon Shabalala Thando Slate
Yomelela Tsobo  
G E S
Head Siyolise Somhlaba  
Secretary Morgan Cobbold
Committee Likho Mhlwana Claudette Phillips